Obchodní podmínky

 

1. Všeobecné podmínky


Realizací obchodu u firmy „Petřík Luboš - PRIFI-PRINT.cz" (dále jen dodavatel) kupující souhlasí s jeho obchodními podmínkami. Ke každému zboží nebo službě zakoupené u dodavatele je přiložena faktura - daňový doklad, který je zároveň i záručním a dodacím listem. Záznamy uvedené na faktuře si ve vlastním zájmu kupující ihned pečlivě zkontroluje. Jakékoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na faktuře nemusí být později vyřízeny. Pokud je zboží kupujícímu zasláno a objeví rozdíl mezi předávacími protokoly a zbožím, neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí kontaktuje expedici dodavatele. Informujte nás také ihned, pokud v zásilce chybí nějaký doklad (faktura). Stížnost bude prověřena a případná závada ihned odstraněna. Po uplynutí uvedené lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány (§427 a 428 obchodního zákoníku).
 


2. Cena a platební podmínky


Všechny ceny jsou smluvní a jsou sjednány na základě nabídky dodavatele (tištěná nabídka, on-line nabídky na http://www.profi-print.cz atd) , ceny v nabídkách se můžou lišit, nebo individuálně dohodou (e-mailem, telefonicky, ...). Kupující akceptuje nabízenou cenu podáním závazné objednávky (e-mailem, faxem, osobně, případně telefonicky). Prodejní cena uvedená na objednávce je vzhledem ke kupujícímu vždy dodržena, není-li to možné, je kupující o tomto neprodleně informován a může se sám rozhodnout akceptovat zvýšenou cenu nebo objednávku zrušit.

Způsob úhrady:
1) Osobní odběr - hotově.
2) Hotovostní úhrada při převzetí zboží - Dobírka. Na místě převzetí dopravce inkasuje hotovost od kupujícího. Faktura je obsahem zásilky.
3) Úhrada zálohou - kupující na základě zálohové proforma faktury uhradí předem částku na účet dodavateli. Zboží je expedováno ihned po připsání částky na účet, nebo po odfaxování dokladu platby dodavateli (dle dohody s prodejcem).
4) Úhrada fakturou se splatností: kupující platí zboží nejpozději do 14 dnů od vystavení faktury, tento způsob úhrady nabízíme pouze stálým zákazníkům dle dohody s prodejcem

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující neuhradí úplnou pořizovací cenu v době splatnosti faktury.
 


3. Objednávka zboží


Objednávky se přijímají osobně našim obchodním zástupcem nebo fosběrnou, e-mailem, přes ftp server, faxem, telefonicky nebo poštou. Na základě závazné objednávky vystaví dodavatel potvrzení objednávky, v němž potvrzuje kupujícímu přijetí jeho požadavku. Potvrzení objednávky je provedeno e-mailem, případně telefonicky.
 


4. Přeprava a odběr zboží


Dodavatel zajistí dopravu zboží na místo určené kupujícím. Dodavatel nese všechna rizika spojená s přepravou zboží (ztráta, zničení, poškození zboží) tak, aby kupujícímu nevzniklo žádné nebezpečí vzniku škody spojené s jeho objednávkou, a to za předpokladu, že kupující při převzetí zásilky od přepravce (spedice, pošta) bezprostředně ověří stav a množství dodaného zboží, správnost druhu a kompletnost zboží, aby v případě ztráty nebo poškození dodávky bylo možno uplatňovat náhradu škod u přepravce. V případě poškození zboží při přepravě kupující sepíše se zástupcem dopravce zápis o poškození zboží a o této skutečnosti neprodleně vyrozumí dodavatele. Po vzájemné dohodě mu bude ihned expedováno nové zboží. Při osobním odběru zboží kupující ověří úplnost dodávky na místě odběru.

Pokud závazně objednané zboží nebude kupujícím přijato (uhrazeno) a bude vráceno zpět dodavateli, má dodavatel právo požadovat na kupujícím úhradu smluvní pokuty ve výši až 20% z ceny objednaného zboží.
 


5. Reklamace zboží, služby


V oprávněných případech dodavatel zajistí opravu nebo výměnu vadného či poškozeného zboží kupujícímu, v záruční době zdarma. Kupující je povinen neprodleně po zjištění závady prověřit zboží a kontaktovat dodavatele. Uplatnit reklamaci lze písemnou formou. Místem uplatnění reklamace je sídlo dodavatele, nebylo-li sjednáno jinak.

Zboží určené k reklamaci bude přijato k reklamačnímu řízení:

  • s přiloženou kopií faktury, případně dodacím listem a písemným popisem závady
  • zboží bude předáno dodavateli k reklamačnímu řízení kompletní (manuály, diskety, kabely, cartridge atd.) v původním obalu, na náklady odběratele
  • zboží nesmí být mechanicky poškozeno odběratelem. Pokusy odběratele o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!
  • dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch odběratele v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele
  • pokud odběratel předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu


V případě, že zboží nebude dodáno do reklamace se všemi výše uvedenými náležitostmi, vystavuje se kupující nebezpečí prodloužení reklamačního řízení. Pokud bude zjištěno, že reklamace byla neoprávněná, hradí veškeré náklady s vyřízením reklamace kupující.
 


6. Záruka


Není-li uvedeno jinak je záruka 24 měsíců. Záruka se však liší podle použitých materiálu a technologie zpracování

Záruka se nevztahuje na závady:

  • způsobené neoprávněným zásahem
  • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům, nevhodným skladováním, špatnou nebo neodbornou obsluhou
  • živelnými pohromami nebo vyšší mocí
  • nedodržením pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím
  • mechanickým poškozením


7. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti 28. listopadu 2005 a ruší tím veškerá předchozí ustanovení.


Všeobecné obchodní podmínky k užívání ftp a on-line sběrny fotografií 


 

Čl. I. Úvodní ustanovení

* Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují zákaznicko - zhotovitelský smluvní vztah mezi zhotovitelem - Luboš Petřík - PROFI-PRINT.cz a zákazníkem při užívání služeb "ftp (e-mail) sběrna fotografií ".
* Zákazník a zhotovitel se při uzavření smlouvy shodli a vzájemně si potvrdili zakázku již bude zhotovitel zákazníkovi na základě smlouvy dodávat (dále jen "zakázka").
* Zhotovitel dodá zákazníkovi zakázku v požadovaném druhu a množství a v kvalitě v souladu s objednávkou, a to na základě internetového požadavku zákazníka (dále jen "objednávka"). Smlouva je mezi zákazníkem a zhotovitelem uzavřena přijetím řádné objednávky zhotovitelem.
* Za zakázku zpracovanou a dodanou zákazníkovi zhotovitelem, je zákazník povinen uhradit zhotoviteli cenu, která je u toho kterého druhu zakázky uvedena v zhotovitelem stanoveném ceníku.
* Cenu za zhotovenou zakázku je zákazník povinen uhradit proti předání zakázky zákazníkovi na pokladně filiálky zhotovitele, která zakázku vydává nebo je-li to mezi zákazníkem a zhotovitelem výslovně sjednáno ve smlouvě, uhradit na účet zhotovitele na základě vystaveného daňového dokladu
* Zákazník není oprávněn zadržovat platby nebo započítávat své pohledávky proti pohledávkám zhotovitele vzniklých z titulu dodané zakázky
 


Čl. II. Způsob, podmínky, místo a doba objednání zboží

* Zakázku si zákazník objednává u zhotovitele prostřednictvím internetu (případně osobně nebo zaslaním CD, DVD...).
* Zhotovitel zhotoví pro zákazníka zakázku pouze na základě řádné objednávky, přitom platí, že objednávka obsahuje nepoškozené soubory JPEG, TIFF nebo ZIP atd
* Bez řádné objednávky není zhotovitel povinen zákazníkovi dodat zakázku.
* Zhotovitel připraví (zašle) zhotovenou zakázku k odběru dle objednávky zákazníka.
* V případě, že zhotovitel nedodá objednanou zakázku řádně a včas, smlouva tím bez dalšího nezaniká. Právní vztah mezi zhotovitelem a zákazníkem se dále řídí podle těchto VOP
 


Čl. III. Zabezpečení dat, autorské právo

* Zákazník odpovídá za obsah objednávky a na jejím základě zadané zakázky a za zálohu svých obrazových dat (např. záloha digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti se zadáním zakázky.
* Zhotovitel neodpovídá za zálohování obrazových dat zákazníka a data zákazníka není povinen zajistit. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
* Zhotovitel je oprávněn po uplynutí 30 dnů od akceptace řádné objednávky zákazníkem předané fotografické soubory vymazat.
* U zakázky sjednané na základě řádné objednávky se předpokládá, že zákazník má autorská práva k pořízeným záznamům a případně souhlas fotografovaných osob či vlastníků fotografovaných objektů. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané zakázky. Zákazník je povinen na výzvu zhotovitele jej odškodnit v případě, že třetí osoba uplatní na zhotoviteli jakýkoli nárok z porušení autorských či jiných osobnostních práv.
* Zhotovitel je oprávněn v rámci zadané zakázky poskytnutá data a podklady užít a modifikovat.
 


Čl. IV. Odmítnutí objednávky, storno

* Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o zákazníkovi či neobsahuje soubor vůbec nebo v požadovaném formátu.
* Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování zakázky či případně ve zpracování zakázky nepokračovat, pokud objednávka obsahuje obrazový či jiný zákazníkem předávaný materiál, který je v rozporu s všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky. Zhotovitel je oprávněn zejména odmítnout objednávku obsahující pornografii, dětskou pornografii, zobrazující násilí na lidech či zvířatech, omezující či narušující soukromí jiných osob.
* Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku bez předchozí písemné dohody se zhotovitelem jednostranně zrušit (stornovat). Je-li objednávka podána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu
 


Čl. V. Záruka, kvalita zakázky, reklamace

* Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu a kvality nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude zakázka dodána vzhledem k účelu použití, a ceně v obvyklé kvalitě.
* Zakázka bude zhotovitelem provedena v co nejkratším termínu. Zákazník nemá nárok na náhradu škody z důvodu opoždění dodávky zakázky, ledaže zpoždění bylo způsobeno zhotovitelem úmyslně.
* Nebezpečí škody na zakázce přechází na zákazníka převzetím zakázky na pokladně filiálky zhotovitele.
* Zhotovitel odpovídá za vady zakázky co do provedení či balení zakázky. Zjevné vady je zákazník povinen reklamovat ihned při převzetí zakázky. Ostatní vady je zákazník povinen reklamovat nejpozději do tří dnů ode dne převzetí. Zákazník je povinen vždy doložit ztrátu nebo poškození zakázky včetně daňového pokladního dokladu. V opačném případě nemůže být reklamace zhotovitelem uznána.
* Zhotovitel neodpovídá za vady provedené zakázky, jejichž příčinou je vadnost materiálu (zejména vadnost dat, formátu apod.) dodaného zákazníkem.
* Zhotovitel se k reklamaci vad zákazníkem vyjádří do pěti dnů ode dne, kdy mu vady byly oznámeny.
* Zhotovitel odstraní řádně reklamované odstranitelné vady v přiměřené lhůtě. Jako oprávněně uplatněná vada zakázky se uznávají technické nedostatky, kterým bylo možné za současného stavu techniky předejít. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené tzv. posunutím barev ke stavu, kdy barvy na zhotovené fotografii neodpovídají barvám na originálních fotografických souborech. Zhotovitel neodpovídá za zajištění souladu barev a za vadnou kvalitu originálních fotografických souborů.
* V případě, že zákazník uplatní řádnou reklamací vady a tyto vady zhotovitel nebude schopen ani opakovaně odstranit, má zákazník právo na přiměřenou slevu z ceny zakázky případně může od smlouvy odstoupit.
 


Čl. IV Ostatní ujednání

* Pokud objednávka nebo i jiná písemnost, soubor či text zaslané zákazníkem v jakékoli formě, tj. i elektronicky obsahují jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP nebo pokud zákazník připojí k objednávce či jiné písemnosti jakékoli další podmínky, nejsou takové podmínky či texty součástí smlouvy a nejsou závazné pro zhotovitele.
* Odesláním objednávky uděluje zákazník souhlas k tomu, aby zhotovitel použil a dále poskytl chráněné osobní údaje zákazníka výhradně v souvislosti se zhotovovanou zakázkou.
 


ČL. VII. Závěrečná ustanovení

* Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou jakékoliv třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník rovněž tak není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoliv práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
* Zákazník není oprávněn započíst jakoukoliv svojí pohledávku proti vzájemné pohledávce zhotovitele. Takové započtení je možné jen na základě písemné dohody s zhotovitelem.
* V případě, že kterékoli ustanovení smlouvy či těchto VOP bude z jakéhokoli důvodu v jakémkoli ohledu shledáno jako neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení této smlouvy či VOP. V takovém případě smluvní strany místo dotčených ustanovení v dobré víře vyjednají náhradní ustanovení a shodnou se na nich, nebo na jiném přiměřeném postupu, kterým bude dosaženo záměru, který smluvní strany vyjádřily v této smlouvě.
* V případě jakýchkoli sporů mezi zhotovitelem a zákazníkem platí právo České republiky. K řešení sporů mezi zákazníkem a zhotovitelem vzniklých ze smlouvy nebo těchto VOP je vždy věcně a místně příslušný soud podle sídla zhotovitele v době podání žaloby.
* Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku právních předpisů nebo jiných okolností. Tyto změny a doplňky budou vůči zákazníkovi účinné po jejich oznámení zákazníkovi.
 

© profi-print.cz